Társadalmi befogadás tanulmányok MA

Társadalmi befogadás tanulmányok MA

Társadalmi befogadás tanulmányok mesterképzési szak (Interkulturális pszichológia és pedagógia)

Az IPPI 2009 szeptemberében indította el az “Interkulturális pszichológiai és pedagógiai” önálló mester (MA) szakot, amely négy féléves, egy szakiránnyal rendelkező, összesen 120 kredites program. A 2013-as évvel kezdődően angol nyelven is működik a képzés, Intercultural Psychology and Education (MA) néven.
A 139/2015. számú kormányrendelet értelmében a 2017 szeptemberében induló évfolyamtól kezdődően a szak neve "Társadalmi befogadás tanulmányok"-ra módosult. A képzettség megnevezése pedig "Okleveles társadalmi befogadás tanácsadó" lett. Ezzel párhuzamosan az angol nyelvű képzésünk elnevezése 2017-től: "Social Integration"; "Social Integration Counsellor" lesz.

A mesterszak fókuszában a kultúra pszichológiai és pedagógiai elméletei és a multikulturalitás gyakorlati szempontjai állnak. Kiemelt hangsúlyt fektet a kulturális, kulturális összehasonlító és interkulturális pszichológiai és pedagógiai megközelítések bemutatására és az interkulturális interakció interdiszciplináris vizsgálatára. A képzés célja olyan elméletileg felkészült gyakorlati szakemberek képzése, akik elmélyült interkulturális pszichológiai és pedagógiai tudásuk és kompetenciájuk birtokában tudatosan kezelik a plurális társadalomban megjelenő értékek sokféleségét. Nyitottak mások véleményének, kultúrájának megismerésére, valamint képesek olyan helyzetek teremtésére, amelyek ezeknek az értékeknek az elfogadását és a kulturális sokféleség pozitív hozamának kiaknázását segítik. A képzés kiemelten nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati tevékenységekre, a foglalkozások mintegy fele gyakorlat (tréningek, szemináriumok, terepmunkák), melynek során felkészítjük a hallgatókat a csoportközi -, az interkulturális kommunikáció sajátosságainak megértésére, a különböző kultúrájú emberek együttes munkájának eredményes szervezésére, és a folyamat közben szükségszerűen fellépő feszültségek, konfliktusok hatékony gyakorlati kezelésére is. Az interkulturalitás kérdéskörében elméletileg felkészült és a gyakorlatban is jártas szakemberek munkájára nagy a szükség van az oktatás és nevelés intézményeiben, a köz- a civil- és a magánszférában is, többek között a közigazgatásban, az iskolákban, a civil szervezeteknél, a médiában és a nemzetközi vállalatoknál és szervezeteknél is.

Az ideális jelentkező

érdeklődik a kultúra és a társadalmi élet összefüggései iránt, szeretne a nemzetközi és a hazai élet széles spektrumában olyan munkát végezni, amelyben feladata a különböző kultúrájú emberek együttes munkájának szervezése, az interkulturális párbeszéd elindítása, fenntartása és a szükségszerűen fellépő konfliktusok hatékony kezelése. A munka sok érdekes ember megismerését biztosítja, változatos időbeosztást, ugyanakkor a segítő munkákkal járó elhivatottságot kíván.

A belépéshez szükséges szakok

A szakra azok jelentkezhetnek, akik már rendelkeznek valamilyen alapszakos végzettséggel (vagy az ezeknek megfeleltethető, korábbi főiskolai vagy egyetemi végzettséggel).

Feltétel nélkül elfogadott alapképzési szakok: pszichológia, pedagógia, gyógypedagógia, szociológia.

Feltételekkel elfogadott, elsősorban javasolt alapképzési szakok: szociális munka, szociálpedagógia, andragógia, közösségszervezés, politológia, szabad bölcsészet, történelem, nemzetközi tanulmányok, kommunikáció és médiatudomány, romológia, óvodapedagógus, tanító. E szakok esetében de bármely más, itt fel nem sorolt szakos végzettség esetén is a belépéshez szükséges legalább 15 kredit a korábbi tanulmányokban a következő ismeretkörökben: pszichológia, pedagógia, kutatásmódszertan, szociológia, kommunikációelmélet, antropológia, kultúratudomány.

 A képzés célja

olyan szakemberek képzése, akik elmélyült kulturális és kultúraközi pszichológia és pedagógia, valamint a kapcsolódó diszciplínák terén szerzett tudásuk, kompetenciájuk és felelősségvállalásuk révén tudatosan kezelik a társadalmakban megjelenő értékek sokféleségét, elősegítve a társadalmi integrációt, a különféle kisebbségi és többségi csoportok együttélését, együttműködését. Képesek az előítéletek társadalmi okainak elemzésére, következményeik tudatosítására, az esélyegyenlőséget biztosító törekvések támogatására különböző intézményekben, a pedagógia interkulturális és multikulturális aspektusainak ismerete révén egyebek mellett az oktatás világában is. Nyitottak és toleránsak mások véleményének megismerésében, képesek olyan helyzetek teremtésére, amelyek az emberi jogok elfogadását és a kulturális sokféleség pozitív hozamának a társadalmi befogadás érdekében történő kiaknázását segítik, mindeközben a fellépő konfliktusokat eredményesen kezelik.

Főbb tárgyak

Mivel elméleti ismeretekből jól felkészült, de a gyakorlatban is hatékony szakértők képzése a célunk, a foglalkozások fele elméleti (előadások), másik fele pedig gyakorlati képzés (tréningek, szemináriumok, terepmunka). A különböző diszciplínák mint az antropológia, szociológia, pszichológia és pedagógia megközelítései kerülnek bemutatásra az interkulturalitás különböző témáival kapcsolatban: a kultúra fogalma, dimenziói, a multikulturalizmus kialakulása és a multikulturális elméletek kritikái, kisebbségek és egyenlőtlenségi rendszerek a társadalomban, kisebbségi és többségi identitás, az emberi és a kisebbségi jogok, előítéletek és ideológiák.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles társadalmi befogadás tanácsadó 

Elhelyezkedési lehetőségek

A társadalom majd minden szegmensében égető hiány mutatkozik olyan elméleti ismeretekből felkészült, de a gyakorlatban is kompetens szakemberek munkájára, akik értik a különböző kultúrájú emberek és csoportok között fellépő konfliktusokat, azokat értelmezni, és megoldásukhoz eredményesen hozzájárulni is képesek, és ki tudják aknázni a kultúrák találkozásában rejlő lehetőségeket, pozitívumokat is. Már ma is keresik az interkulturális kérdésekben jártas szakembereket a közigazgatásban, az iskolákban, a civil szervezeteknél, a médiában és a nemzetközi vállalatoknál és szervezeteknél, akiknek feladatuk lehet például:

  • a magyarok nemzetközi képzési és munkapiaci mobilitásának segítése,
  • az olyan hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, amelyek jelenleg az előítéletek, az explicit vagy implicit diszkrimináció miatt hátrányt szenvednek,
  • a hazai kisebbségi csoportok, a hazánkba érkező menekültek és letelepedni szándékozók integrációjának segítése. 

Továbbtanulási lehetőségek

Az interkulturális pszichológiai és pedagógiai ismeretek birtokában a diploma megszerzése után lehetőség van a pszichológiai vagy a neveléstudományi doktori képzésbe történő bekapcsolódásra.

Felvételi információk

ELTE PPK Nyílt Nap 2021 - Társadalmi befogadás tanulmányok MA

ELTE PPK Nyílt Nap 2020 - Társadalmi befogadás tanulmányok MA

ELTE PPK Nyílt Nap 2019 - Társadalmi befogadás tanulmányok MA

ELTE PPK Nyílt Nap 2018 - Társadalmi befogadás tanulmányok bemutatása