Futó projektek

LS4VET (Lesson Study for VET) – Tanárok együttműködése a szakképzés minőségének javítása érdekében a tanórakutatás módszerének segítségével

 

Az ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézete által koordinált, prof. dr. Győri János vezetésével megvalósuló hároméves nemzetközi Erasmus+ projekt célja a tanórakutatás módszertanának adaptálása a szakképzés ágazatára. Az adaptálási folyamat szakértői partnerek (egyetemi tanárképzők) és szakképző iskolák szoros együttműködésében valósul meg négy partner-országban (Ausztria, Hollandia, Magyarország és Málta). A szakképzésben oktatókat a formális képzés és mentorálás segíti a tanórakutatás módszerének elsajátításában, adaptálásában és saját iskoláikban történő kipróbálásában.
A projekt hátterének, céljainak és tervezett eredményeinek hosszabb leírása itt olvasható.
Az LS4VET projekt honlapja itt érhető el.

Elérhetőségek:
projektvezető: Prof. dr. Győri János egyetemi tanár (Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet)
projektkoordinátor: Bükki Eszter tudományos segédmunkatárs (Neveléstudományi Intézet)
email: ls4vet@ppk.elte.hu

 
A felsőoktatási nemzetközi mobilitás pszichológiai aspektusai: a külföldön tanuló diákok adaptációja és akkulturációja (K-120433, NKFI)
Vezető kutató: Nguyen Luu Lan Anh

A kutatás célja a Magyarországon tanuló nemzetközi diákok és a külföldi felsőoktatásban tanuló magyar diákok akkulturációs tapasztalatainak a feltárása egy longitudinális vizsgálatban. Annak érdekében, hogy ennek a szakirodalomban sojourner-nek tekintett csoportnak az akkulturációs folyamatait, tapasztalatait jobban értsük, mind kvalitatív (interjú, fókuszcsoport), mind kvantitatív (kérdőíves) módszert alkalmazunk. A főfókusz az akkulturációs orientációkon (saját kultúra, befogadó kultúra, és a nemzetközi diákok közösségének kultúrája iránt), valamint a pszichológiai és szociokulturális adaptáción (t.i. hogy érzik magukat, hogyan boldogulnak a mindennapi életükben), valamint az ezeket befolyásoló, elősegítő, vagy éppen hátráltató tényezőkön és mindezek változásán van. A fő cél az ezen tényezők feltárásán túl a köztük levő összefüggések feltárása, az akkulturációs és adaptációs folyamatok megértéséhez való hozzájárulás különösen magyar kontextusban, olyan elméleti modell felállítása és ellenőrzése, amely figyelembe veszi a származási ország relatív státuszát a befogadó országhoz képest (a diákok szegényebb vagy éppen gazdagabb országokból érkeznek), valamint szakmai ajánlások megfogalmazása tanácsadást és egyéb támogató szolgáltatást végző, nemzetközi diákokat segítő szakemberek számára. A helyi nyelven tanuló és a befogadó országra nézve idegen nyelven tanuló - emiatt a befogadó társadalommal kevesebb kapcsolatot tartó - diákok akkulturációjának, adaptációjának az összevetése is cél.
 
Szabó, Á., Papp, Z. Z., & Nguyen Luu, L. A. (2020). Social contact configurations of international students at school and outside of school: Implications for acculturation orientations and psychological adjustment. International Journal of Intercultural Relations, 77, 69-82.
A personalized URL providing 50 days' free access to the article. Anyone clicking on this link before July 19, 2020 will be taken directly to the final version of the article on ScienceDirect, which they are welcome to read or download. No sign up, registration or fees are required.
 
Hosseini-Nezhad, S., Safdar, S., & Nguyen Luu, L. A. (2019). Longing for Independence, Yet Depending on Family Support: A Qualitative Analysis of Psychosocial Adaptation of Iranian International Students in Hungary. International Journal of Higher Education, 8(4), 164-174.
 
Nguyen Luu Lan Anh (2019): A nemzetközi felsőoktatási mobilitás pszichológiai aspektusai
 
Nemzetközi Kreditmobilitási Pályázat
Projektvezetők: Cserelye Erzsébet, Nguyen Luu Lan Anh
Az Seoul National University-n működő College of Education, Department of Social Studies számára kiemelt kutatási terület a hallgatói és oktatói sokféleség és a nemzetközi mobilitáshoz kapcsolódó adaptációs és akkulturációs folyamatok kutatása, amelyben kiemelt figyelmet szentelnek a Kelet- és Dél-Kelet Ázsiából érkezők vizsgálatának. Az ELTE PPK IPPI 2017-ben induló, az OTKA által is támogatott kutatása "Psychological aspects of international mobility in higher education: Adaptation  and acculturation of students studying abroad" is ezt a témát vizsgálja, és középtávon szeretnénk együttműködni a SNU-n dolgozó kollégákkal közös kutatásokban és hallgató csere kialakításában, hosszútávon pedig közös, az ELTE PPK, és azon belül is az IPPI nemzetköziesítését segítő fejlesztési projektekben is. Hasonló céllal működünk együtt a nemzetközi diákokat egyre nagyobb arányban küldő országok egyikeként Vietnámmal;  a Hanoi Metropolitan University-vel (HMU) és az University of Education, Hue University-vel (HU). 
 
Interkulturális kompetencia integrációja nevelési-oktatási projektekbe
Projektvezető: Csereklye Erzsébet
A projekt célja, hogy felvértezze a nevelés, oktatás, társadalmi intervenciók területén specializált hallgatókat az interkulturális megközelítés fogalmi és módszertani alapjaival és elősegítse az elsajtított tudás és szemlélet készségekké, kompetenciákká való átformálását. Célja az interkulturális megközelítés integrálása nevelési-oktatási és társadalmi intervenciós projektek tervezésébe, kivitelezésébe és értékelésébe szakmai gyakorlaton keresztül. Nevelési-oktatási és intervenciós projektek közös kidolgozását, tapasztalatainak megosztását elősegítő IKT - alapú eszközök kidolgozása is fontos cél.
 
Partnerek:
Universite Paris XII VAL DE MARNE, Franciaország
Elan Interculturel, Franciaország
Mary Immaculate College, Írország
Artemisszió Alapítvány, Magyarország
 
 
Diszkrimináció és bizalom a közösségi gazdaságban
NKFIH FK 12798 kutatási projekt (2018. december-2021. november)
Vezető kutató: Simonovits Borbála

Kulcsszavak: közösségi gazdaság bizalom, statisztikai és ízlés alapú diszkrimináció

Hiánypótló kutatásunkban a közösségi gazdaság (sharing economy) különböző online platformjait vizsgáljuk azzal a céllal, hogy feltárjuk a diszkrimináció és a felhasználók közötti bizalom alakulásának mechanizmusait az online térben. A közösségi fogyasztási platformokon az online bizalom kialakulását a felhasználói fiókok megszemélyesítése biztosítja (fotók és egyéb személyes információk segítségével). A korábbi kutatások azt mutatták, hogy a személyekhez rendelt profilok növelik a felek közötti bizalmat, mindemellett potenciálisan magukban hordozzák a faji és nemi alapú diszkrimináció lehetőségét.

Kutatási kérdések: Kik használják Magyarországon a közösségi gazdaságot? Melyek a részvétel főbb motivációi? Hogyan épül fel bizalom a közösségi gazdaságban? Milyen diszkriminációs mechanizmusok működnek?

A kutatás módszere: Online kísérletsorozat; egyéni és csoportos kvalitatív interjúk

Publikációk:

Csomor Gábor – Simonovits Bori – Németh Renáta (2021): Hivatali diszkrimináció? Egy online terepkísérlet eredményei. Szociológiai Szemle, 31(1): 4-28.

Simonovits Borbála – Surányi Ráchel – Csajbók-Veres Krisztina (2021): Helyzetkép a magyarországi közösségi gazdaság kulcsszereplőiről. A koronavírus válság „vesztesei" és „nyertesei” egy speciális munkaerőpiaci szegmensben. socio.hu Társadalomtudományi Szemle, 11(1): 36-61. 

Simonovits, B. and G. Simonovits (2020): Would You Ride With Me? Discrimination in Shared Mobility Platforms. Results of a Pilot Study. 
International Sustainable Development Research Society (ISDRS).
Conference paper.

Bori Simonovits; Anikó Bernát; Bálint Balázs (2019): The Fragile Landscape of the Sharing Economy in Hungary. Country Report. Working Paper.

B. Simonovits and A. Cioancă (2019): Trust and Discrimination on Collaborative Consumption Platforms With a Special Focus on Ridesharing Platforms. Working Paper.

Simonovits, B., Shvets, I. and Taylor, H. C (2018): Discrimination in the sharing economy: evidence from a Hungarian field experiment. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy. Vol .9 (2018)1, 55-79. DOI: 10.14267/CJSSP.2018.1.03 http://cjssp.uni-corvinus.hu/index.php/cjssp/article/view/254/0

 

Simonovits Borbála társadalomtudomány témakörben benyújtott pályázatára ELTE ígéretes kutatója elismerésben részesült (video)