Doktori Program

Kultúra, Sokféleség és Oktatás doktori program

I. A kulturális sokféleség az oktatásban az egyéni, társas, közösségi és társadalmi kibontakozásnak szükségszerű velejárója.

Az oktatásban a sokféleség különféle változatai a maguk társadalmi következményeivel együtt jelennek meg, sokszor egyenlőtlenséget és igazságtalanságot hordozó formáikban. Ugyanakkor az oktatás a maga szocializációs és más pedagógiai jellemzőinek köszönhetően az egyik legfontosabb lehetőség is arra, hogy a kulturális jellemzők megtartása és megerősítése mentén, a méltányosság és a teljesítményérdem elveinek hangsúlyozása által integráltabb közösségekhez és társadalmakhoz vezessen, amelyekben a kulturális sokszínűség úgy tölti be identitásformáló szerepét, hogy ugyanakkor a társas-társadalmi kohéziót előmozdító erőforrásként hat.

A Culture, Diversity, and Education - Kultúra, Sokféleség és Oktatás c. doktori program célja egyrészt az, hogy a doktori hallgatók a kulturális kutatások speciális módszereinek segítségével feltárják azokat az oktatásügyi, pedagógiai, szociológiai, szociálpszichológiai, antropológiai és egyéb jellemzőket, amelyek az oktatás terén globális és helyi szinteken is a kulturális sokféleséggel függnek össze, egyaránt beleértve a magyarság, valamint más európai és azon kívüli közösségek kultúráját és oktatási körülményeit érintő jellemzőket. Másrészt a program célja, hogy komparatív kutatási módszerek és egyéb tudományos eszközök segítségével a jó gyakorlatokat is rendszeres vizsgálat tárgyává tegye, s ezáltal a jövőbeni fejlesztés lehetőségeit is előmozdítsa egy új tudományos generáció kinevelésén keresztül.

II. A program címében is megtalálható megnevezésekkel összhangban a program olyan doktori kutatásokat fogad be, amelyek elsősorban a kultúra/interkulturalitás jellemzőire fókuszálnak, azokat a kultúrák sokféleségével, változatosságával összefüggő keretekben értelmezik, és minden esetben az oktatás összefüggésrendszerében vizsgálják.

A doktori program kutatási irányvonalában az alábbi, az oktatásra és az oktatásban fontos hatással bíró kulturális dimenziókkal (is) jellemezhető sokféleségek játszanak döntő szerepet:

A/ Döntően kulturális jellemzőjű diverzitás dimenziók

• etnikai sokféleség
• nyelvi változatosság
• vallási másságok
• nemzeti hovatartozások szerinti sokféleség

B/ Kulturális jellemzőkkel is szorosan kapcsolódó diverzitás dimenziók

• a tanulók szocioökonómiai státusában (SES) megjelenő különbségek
• település szerinti különbségek
• a tanulói képességek és teljesítmény sokfélesége
• másságok a tanulók fizikai és mentális jellemzőiben
• nemek szerinti és szexuális orientációban megnyilvánuló másságok
• életkori különbözőségek

Felfogásunkban e kulturális sokféleségekben megnyilvánuló jellemzők nemzeti határokon átnyúló, nemzeti szintű, társadalmi csoportok közötti, csoportokon belüli és egyének közötti diverzitásokként jellemezhetők, s döntő szerepet játszanak az egyének és csoportok társadalmi kibontakozási és érdekérvényesítési képességében. Befolyásolják a tanulók formális és azon kívüli oktatási terekben megnyilvánuló jellemzőit, miközben az oktatás fontos szerepet játszhat abban, hogy e sokféleségek a társadalmi kohézió irányában hassanak.

A doktori program főbb kutatási irányai és témái e jellemzők mélyebb tudományos feltárását, megértését célozzák, a gyakorlati felhasználhatóság érdekében is.

• kulturális forgatókönyvek (cultural scripts) az oktatásban; ezek társadalmi, csoportos és egyéni szintű hatásmechanizmusai
• a kulturális sokféleségből fakadó csoportos és egyéni szintű jellemzők, előnyök és hátrányok az oktatásban; az ezeket kiegyenlíteni szándékozó társadalmi, intézményi és egyéni erőfeszítések formái és hatásmechanizmusai
• kulturális sokféleség a család és az iskola viszonyrendszerében
• a többszörös másságok hatásai és ezek kezelése az oktatásban • a multikulturális és interkulturális nevelés új elméleti irányvonalai és gyakorlata

 A doktori program a fő kutatási irányvonalakon belül – további széleskörű lehetőségek mellett – kiemelt jelentőséget tulajdonít az alábbi konkrét témáknak:

• a tanulói/hallgatói/oktatói mobilitásból fakadó kulturális sokféleségek pedagógiai vonatkozásai

• a kulturális sokféleség és az ezt befolyásoló pedagógiák hatásai a kisgyermekkori (az iskolás kor előtti) nevelésben
• a Magyarország határain kívül élő – kisebbségi – magyar tanulók oktatási kérdései
• a roma/cigány közösség oktatási kérdései
• nemi sztereotípiák az oktatásban
• társadalmi előítéletek és ezek csökkentése a formális és informális oktatásban
• a kulturális másságokkal is összefüggő társadalmi traumák hatása az oktatás világában (pl. holokauszt és oktatás kapcsolódási pontjai, menekült tanulók az oktatásban stb.).

További információért látogasson el az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola honlapjára.