Lezárult projektek

Lezárult projektek

SZORONGÁS HELYETT ÉNHATÉKONYSÁG

A BIZTONSÁGÉRZET ÖSSZETEVŐINEK MEGISMERÉSE; INTERVENCIÓS ESZKÖZ- ÉS PROGRAMFEJLESZTÉS A TÁRSADALMI BIZTONSÁG KÜLÖNBÖZŐ SZEGMENSEIBEN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS AKTOROK SZÁMÁRA

Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Konstrukció: NKP - Nemzeti Kiválósági Program
Projektazonosító: 2018-1.2.1-NKP-2018-00006
Futamidő: 2018.10.01. – 2021.09.30.
Támogatás összege: 242 562 257 HUF

A kutatásban résztvevő karok, illetve a PPK esetében intézetek, illetve tanszékek egy-egy önálló kutatási pillért, alprojektet jelenítenek meg, amelyeket az adott (rész)témák neves szakértői irányítanak: Hercz Mária (Tanító- és Óvóképző Kar), Újhelyi Adrienn (PPK Pszichológiai Intézet), Kucsera Csaba (Társadalomtudományi Kar), N. Kollár Katalin (PPK Pszichológiai Intézet), Nguyen Luu Lan Ahn (PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet), Papp Gabriella (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar) és Ziss Mariann (PPK Pszichológiai Intézet). A projekt szakmai vezetését és koordinációját Felvinczi Katalin egyetemi docens (PPK Pszichológiai Intézet) és Rónay Zoltán egyetemi docens (PPK Neveléstudományi Intézet) látja el.

A projekt célja: A projekt keretében a társadalmi biztonságot – a személyes élethelyzetekben, állampolgárként és az intézményrendszerbe vetett bizalom magas fokából fakadóan egyénként s a közösség tagjaként a veszély felismerésére, megelőzésére, adekvát kezelésére való képesség – mint központi elemet az EVS eredményeit alapul véve a társdalom három szintjén azonosított biztonság-fogalom együtteseként értelmezzük. A projekt az egyes, vizsgálat alá vont területeken a személyes percepciók révén feltárható biztonság-, ill. a biztonság-hiány dimenziókat, a biztonságérzet feltételrendszerét, az egyes területeken cselekvők biztonság-értékelését, -érzékelését vizsgálja, valamint, hogy hol mely jelenségek erősítik és hátráltatják a társadalom biztonságát (biztonságérzetét); továbbá a fejlesztendő területeket azonosítja és meghatározza a fejlesztés. Vállalásunk minden egyes vizsgált területen intervenciós terv készítése: képzésfejlesztés, programcsomag kidolgozása, eredményértékelés.

A pályázatról részletesebben az ELTE honlapján olvashat.

A kutatásfejlesztési projekt eredményeit összefoglaló sajtóközlemény ezen a linken olvasható.

Publikációk:

Boreczky Á. (2022) Families in the swirl of time. The Extended Symbolic Family. L’Harmattan. Budapest.  

Goodwin, R., Nguyen Luu, L. A., Wiwattanapantuwong, J., Kovács, M., Suttiwan, P., & Levin, Y. (2022). Two-Tailed Dogs, Social Unrest and COVID-19 Vaccination: Politics, Hesitancy and Vaccine Choice in Hungary and Thailand. Vaccines, 10(5), 789.  https://doi.org/10.3390/vaccines10050789 

Goodwin, R., Ben-Ezra, M., Takahashi, M., Nguyen Luu, L. A., Borsfay, K., Kovács, M.,Hou, W.K., Hamama-Raz, Y. & Levin, Y. (2022). Psychological factors underpinning vaccine willingness in Israel, Japan and Hungary. Scientific Reports, 12(1), 1-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35013430/   

Nguyen Luu, L. A., & Boreczky, Á. (2022). Diversity and Hungarian teachers’ views on nationalism, migration and multiculturalism. Intercultural Education, 33(3), 264-281. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14675986.2022.2070376  


A felsőoktatási nemzetközi mobilitás pszichológiai aspektusai: a külföldön tanuló diákok adaptációja és akkulturációja (K-120433, NKFI)
Vezető kutató: Nguyen Luu Lan Anh

A kutatás célja a Magyarországon tanuló nemzetközi diákok és a külföldi felsőoktatásban tanuló magyar diákok akkulturációs tapasztalatainak a feltárása egy longitudinális vizsgálatban. Annak érdekében, hogy ennek a szakirodalomban sojourner-nek tekintett csoportnak az akkulturációs folyamatait, tapasztalatait jobban értsük, mind kvalitatív (interjú, fókuszcsoport), mind kvantitatív (kérdőíves) módszert alkalmazunk. A főfókusz az akkulturációs orientációkon (saját kultúra, befogadó kultúra, és a nemzetközi diákok közösségének kultúrája iránt), valamint a pszichológiai és szociokulturális adaptáción (t.i. hogy érzik magukat, hogyan boldogulnak a mindennapi életükben), valamint az ezeket befolyásoló, elősegítő, vagy éppen hátráltató tényezőkön és mindezek változásán van. A fő cél az ezen tényezők feltárásán túl a köztük levő összefüggések feltárása, az akkulturációs és adaptációs folyamatok megértéséhez való hozzájárulás különösen magyar kontextusban, olyan elméleti modell felállítása és ellenőrzése, amely figyelembe veszi a származási ország relatív státuszát a befogadó országhoz képest (a diákok szegényebb vagy éppen gazdagabb országokból érkeznek), valamint szakmai ajánlások megfogalmazása tanácsadást és egyéb támogató szolgáltatást végző, nemzetközi diákokat segítő szakemberek számára. A helyi nyelven tanuló és a befogadó országra nézve idegen nyelven tanuló - emiatt a befogadó társadalommal kevesebb kapcsolatot tartó - diákok akkulturációjának, adaptációjának az összevetése is cél.
 
Szabó, Á., Papp, Z. Z., & Nguyen Luu, L. A. (2020). Social contact configurations of international students at school and outside of school: Implications for acculturation orientations and psychological adjustment. International Journal of Intercultural Relations, 77, 69-82.
 

Hosseini-Nezhad, Sara ; Safdar, Saba ; Nguyen Luu, Lan Anh Perceptions of gender roles and freedom among Iranian international students in Hungary WOMENS STUDIES INTERNATIONAL FORUM 90 : January-February Paper: 102555 (2022)

Hosseini-Nezhad, Sara ; Safdar, Saba ; Hosseini-Nezhad, Pegah ; Luu, Lan Anh Nguyen Psychological Perspectives on COVID-19 In: Forouharfar, Amir; Faghih, Nezameddin (eds.) Socioeconomic Dynamics of the COVID-19 Crisis Springer (2022) pp. 291-325. Paper: Chapter 14 , 35 p.

Hosseini-Nezhad, Sara ; Safdar, Saba ; Nguyen Luu, Lan Anh "We Begin 300 Meters Behind the Starting Line": Adaptation of Iranian Students in Hungary in the Post-Sanctions Era JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDENTS 11 : 2 pp. 341-360. , 20 p. (2021)

Hosseini-Nezhad, Sara ; Safdar, Saba ; Nguyen Luu, Lan Anh Longing for Independence, Yet Depending on Family Support: A Qualitative Analysis of Psychosocial Adaptation of Iranian International Students in Hungary INTERNATIONAL JOURNAL OF HIGHER EDUCATION 8 : 4 pp. 164-174. , 11 p. (2019)

Erturk, S. ; Oker, Kemal ; Nguyen Luu, L.A. “I am not an Immigrant. I am an International Student": A Qualitative Study of Adaptation Experiences of Turkish International Students in Germany JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDENTS 12 : 3 pp. 716-735. Paper: 3776 , 20 p. (2022)

Erturk, Seda ; Nguyen Luu, Lan Anh Adaptation of Turkish international students in Hungary and the United States: A comparative case study INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS 86 pp. 1-13. , 13 p. (2022)

Seda, Ertürk ; Lan, Anh Nguyen Luu Factors affecting the adaptation of Turkish international students in Hungary, Germany and the USA: A qualitative analysis In: Sass, Judit (eds.) Út a reziliens jövő felé. A Magyar Pszichológiai Társaság XXIX. Országos Tudományos Nagygyűlése : Kivonatkötet Bp, Hungary : Hungarian Psychological Association (2021) 336 p. p. 72

ERTURK, Seda ; NGUYEN LUU, Lan Anh Adjustment Challenges and Help Seeking Among Turkish International Students in the United States/ Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk Uluslararası Öğrencilerin Uyum Zorlukları ve Yardım Arama Davranışları Nitel Sosyal Bilimler 3 : 2 pp. 213-230. , 18 p. (2021)

Hosseini-Nezhad, S., Safdar, S., & Nguyen Luu, L. A. (2019). Longing for Independence, Yet Depending on Family Support: A Qualitative Analysis of Psychosocial Adaptation of Iranian International Students in Hungary. International Journal of Higher Education, 8(4), 164-174.

Nguyen Luu Lan Anh (2019): A nemzetközi felsőoktatási mobilitás pszichológiai aspektusai
 

Diszkrimináció és bizalom a közösségi gazdaságban
NKFIH FK 12798 kutatási projekt (2018. december-2021. november)
Vezető kutató: Simonovits Borbála

Kulcsszavak: közösségi gazdaság bizalom, statisztikai és ízlés alapú diszkrimináció

Hiánypótló kutatásunkban a közösségi gazdaság (sharing economy) különböző online platformjait vizsgáljuk azzal a céllal, hogy feltárjuk a diszkrimináció és a felhasználók közötti bizalom alakulásának mechanizmusait az online térben. A közösségi fogyasztási platformokon az online bizalom kialakulását a felhasználói fiókok megszemélyesítése biztosítja (fotók és egyéb személyes információk segítségével). A korábbi kutatások azt mutatták, hogy a személyekhez rendelt profilok növelik a felek közötti bizalmat, mindemellett potenciálisan magukban hordozzák a faji és nemi alapú diszkrimináció lehetőségét.

Kutatási kérdések: Kik használják Magyarországon a közösségi gazdaságot? Melyek a részvétel főbb motivációi? Hogyan épül fel bizalom a közösségi gazdaságban? Milyen diszkriminációs mechanizmusok működnek?

A kutatás módszere: Online kísérletsorozat; egyéni és csoportos kvalitatív interjúk

Publikációk:

Csomor Gábor – Simonovits Bori – Németh Renáta (2021): Hivatali diszkrimináció? Egy online terepkísérlet eredményei. Szociológiai Szemle, 31(1): 4-28.

Simonovits Borbála – Surányi Ráchel – Csajbók-Veres Krisztina (2021): Helyzetkép a magyarországi közösségi gazdaság kulcsszereplőiről. A koronavírus válság „vesztesei" és „nyertesei” egy speciális munkaerőpiaci szegmensben. socio.hu Társadalomtudományi Szemle, 11(1): 36-61. 

Simonovits, B. and G. Simonovits (2020): Would You Ride With Me? Discrimination in Shared Mobility Platforms. Results of a Pilot Study. 
International Sustainable Development Research Society (ISDRS).
Conference paper.

Bori Simonovits; Anikó Bernát; Bálint Balázs (2019): The Fragile Landscape of the Sharing Economy in Hungary. Country Report. Working Paper.

B. Simonovits and A. Cioancă (2019): Trust and Discrimination on Collaborative Consumption Platforms With a Special Focus on Ridesharing Platforms. Working Paper.

Simonovits, B., Shvets, I. and Taylor, H. C (2018): Discrimination in the sharing economy: evidence from a Hungarian field experiment. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy. Vol .9 (2018)1, 55-79. DOI: 10.14267/CJSSP.2018.1.03 http://cjssp.uni-corvinus.hu/index.php/cjssp/article/view/254/0

Simonovits B., Zách, B. Kondorosy, Cs. (2021, in press). Participation, Trust, and Risks on Peer-to-Peer Accommodation Platforms: How the COVID-19 Crisis Affected Airbnb Budapest in 2020? Intersections. Special Issue.

Hajdu, G. Koltai, J.; Kristóf, L.; Simonovits, B. (2022/1, in press). Determinants of Willingness to Help: Evidence from a Survey Experiment. Intersections.

Simonovits Borbála társadalomtudomány témakörben benyújtott pályázatára ELTE ígéretes kutatója elismerésben részesült (video)


A kontaktus elmélet meta-elemzése survey-, tesztmódszerekkel és esettanulmányokkal-különös tekintettel az Európában élő bevándorlókra (2016-2019, PD-121095 NKFIH)

Vezető kutató: Simonovits Borbála

A többségi társadalom és a bevándorlók közötti viszonyok tanulmányozását választottam posztdoktori kutatási célként, mivel az elmúlt időszakban az Európát nagymértékben érintő migrációs válság súlyos – a bevándorlókkal és a menekültek kapcsolatos  –  szak-  és biztonságpolitikai kérdéseket  vetett fel.  Kutatásom elméleti keretét Allport (1954)  kontaktus elmélete adta, melynek lényege, hogy megfelelő körülmények között a társas érintkezés  hatékonyan képes csökkenteni a többség kisebbséggel szemben táplált negatív sztereotípiáit illetve előítéleteit.

Az összetett kutatási cél elérése érdekében, a jól ismert kvantitatív (survey adatok másod- elemzése)  és kvalitatív módszerek mellett, a kontrollált terepkísérlet módszerével vizsgáltam a társas érintkezés és a bevándorlókkal kapcsolatos attitűdök összefüggéseit. Összefoglalva, a  projekt keretében végzett kutatási eredményekből közölt publikációk itt érhetők el:

Simonovits, B. (2016): Realistic and Symbolic Threats. The Social Basis of Mass-Migration Related Fear in Contemporary Hungary. Review of Sociology. 2016/4. Vol. 4. pp. 53-74. http://real.mtak.hu/51724/1/53_73_veg.pdf

Simonovits, B,  Sik E., and  Szeitl B. (2016):  Az idegenellenesség alakulása és a bevándorlással kapcsolatos félelmek Magyarországon és a visegrádi országokban Régió. 24. Évf. 2016/2. pp. 81-108.

Simonovits, B. and Szeitl, B. (2016): Menekültekkel és migrációs politikával kapcsolatos attitűdök Magyarországon és nemzetközi összehasonlításban In:  Kolosi, T. and Tóth, I. Gy. (szerk): Társadalmi Riport 2016. TÁRKI, Budapest, 2016 p. 420-440.

Simonovits, B. (2018): Inter-Group Contacts and Anti-Immigrant Sentiments at the Dawn of the 2015 Migration Crisis: The Case of Hungary. Working Paper.

Endre Sik, Bori Simonovits (2019): 'The first results of the content analysis of the media in the course of migration crisis in Hungary'. CEASEVAL Working Paper

Endre Sik, Bori Simonovits (2019): 'The sociological characteristics of the discourse on relocation quotas in Hungary'. CEASEVAL Working Paper

Simonovits, B. and Szeitl, B. (2019): Attitudes towards migration and migration policies in Hungary and Europe (2014-2018) In:  Kolosi, T. and Tóth, I. Gy. (szerk): Social Report 2018. TÁRKI, Budapest. http://www.tarki.hu/sites/default/files/2019-02/295_313_Simonovits_Szeitl.pdf

Simonovits, B. (2020): The Public Perception of the Migration Crisis from the Hungarian Point of View—Evidence from the Field. In:  Birgit Glorius, Jeroen Doomernik (eds) Geographies of Asylum in Europe and the Role of European Localities. Part II: Moralities and Rationalities of Refugee Reception. IMISCOE Research Series, Springer. 155-176. https://www.springer.com/gp/book/9783030256654

Koltai, J. Sik, E. and Simonovits, B (2020) Network capital and migration potential, International Journal of Sociology, DOI: 10.1080/00207659.2020.1726110

A kapcsolati tőke szerepe a migrációs döntésben. Interjú Simonovits Borival magyar és beszámoló angol nyelven, ELTE PPK. Az interjú másodközlése az elte.hu-n.


Tanárok interkulturális nézetei és ezek hatása az osztálytermi munkára

Projektvezető: Dr. Győri János

Az OTKA K-79143 számmal jelzett Tanárok interkulturális nézetei és ezek hatása az osztálytermi munkára című kutatásunk a tanári kogníciókutatásoknak arra az elméleti alapfeltételezésére épít, miszerint a tanárok nézetei, vélekedései, hiedelmei, előítéletei befolyásolják a tantermi tevékenységüket, s ha  – például egy megfelelő továbbképzés vagy tréning eredményeként – kedvező változások következnek be e kognitív jellemzőikben, akkor az kedvezően hathat vissza a tantermi munkájukra is. Exploratív kutatásunkban Magyarországon elsőként igyekeztünk feltárni a tanárok interkulturális nézeteit, de túlmenve a pusztán kognitivista kutatási hagyományokon, azt is igyekeztünk megvizsgálni, hogy milyen harmóniák és diszharmóniák tapasztalhatók a tanárok nézetei, illetve konkrét tantermi tevékenységeik között. Ez utóbbi megismerése érdekében a hazai kutatásokban mind ez idáig alig használt videóval megtámogatott tantermi megfigyelés módszerét alkalmaztuk. A több tucat iskola és 300 tanár bevonásával végzett, kvantitatív és kvalitatív módszereket egyaránt alkalmazó vizsgálat eredményeire építve a jövőben szeretnénk a tanárok interkulturális szenzitivitását növelő, didaktikai eljárásmódjaikat e téren gazdagító képzési módszereket kidolgozni.  A kutatás elméleti hátterének és eredményeinek bemutatása az alábbi két kötetben található (ELTE-Readeren olvashatóak, illetve letölthetőek pdf-ben is: I. kötetII. kötet).

 

 


Az etnikai-kulturális identitásfejlődés európai távlatai

Projektvezető: Dr. habil. Nguyen Luu Lan Anh

A kutatás a magyarországi többségi, valamint etnikai-nemzeti kisebbségi, ill. bevándorló fiatalok európai, nemzeti, illetve etnikai-kulturális identitásfejlődésének komplex, dinamikus rendszerét kívánja megragadni egy tágabb társadalmi, interkulturális és szocializációs kontextusban, kvantitatív és kvalitatív kutatási terv keretében. A feltárandó kérdések között szerepelt annak vizsgálata, ahogyan a történelmi kisebbségi és bevándorló fiatalok észlelik a többségi társadalmat; az mennyiben fogadja el, engedi meg vagy ignorálja, esetleg a diszkrimináció alapjává teszi a kisebbségi etnikai-kulturális identitásokat.  A kutatás összefüggéseket keresett az akkulturáció és az életkor, valamint az iskolában való boldogulás, a kortárs csoporttal való kapcsolat minősége és az identitásfejlődés különböző fázisai között, az iskola, a család és kortárs csoport hatásrendszerének keretében. Az identitáskonstrukciókban megjelenő tipikus nemi különbségek mintázatainak feltárására is törekedett. A fejlődési megközelítés mellett a vizsgálatban a történeti, etnokulturális folytonosság megközelítése is fontos szerepet játszik, nemcsak a család történetén, a „szimbolikus család” dinamikáján, hanem a magyar társadalom hagyományai, a „nemzeti traumák” percepcióján keresztül is. (A tanulmánykötet letölthető pdf-ben.)