Futó projektek

PUSH*BACK*LASH
Horizon Europe (2023.01.01 - 2025.12.31.)

Az ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézetének munkatársai, Kovács Mónika és Vidra Zsuzsanna sikerrel pályáztak a Paris-Lodron University of Salzburg (PLUS) által vezetett konzorciummal az Európai Unió Horizon2020 kutatási pályázatán. A 11 egyetemet és kutatóintézetet tömörítő nemzetközi együttműködés „Anti-gender backlash and democratic pushback” kutatási projektjében a feminizmus és a nemek közti egyenlőség visszaesését és azok demokráciára gyakorolt hatásait kutatják. Ezen belül a projekt vizsgálja a közösségi médiában megjelenő gyűlöletbeszédet, az egyenlőség-ellenes politikai és parlamenti vitákat, és az állampolgárok demokráciára és feminizmusra vonatkozó attitűdjeit.

Témavezető: Kovács Mónika
Projektvezető: Paris-Lodron Universität Salzburg

Partnerek:

  • Paris-Lodron University of Salzburg (PLUS) (koordinátor);
  • The University of Amsterdam (UvA)
  • University of Exeter (UNEXE)
  • GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences (GESIS)
  • Gender 5+ (G5+)
  • Technical University of Dresden (TUD)
  • University of Valencia (UVEG)
  • Humanity in Action Poland (HiA)
  • YouGov (YOUGOV)
  • Theatre of the Oppressed Vienna (TdU)

EXCIITE projekt a pedagógusok kreativitásának fejlesztéséért
(2021.11.01. - 2024.10.31.)

Az EXCIITE projekt 5 ország, 7 intézményének együttműködésével valósul meg 2021 decembere és 2024 novembere közt. Célja kreatív és inspiráló környezet teremtése a gyakorló és leendő pedagógusok számára. A projekt annak a ténynek a felismerése nyomán jött létre, hogy a 2020-as teljes jelenléti oktatási zárás és azonnali online távolléti oktatásra való átállás új kompetenciákat követelt meg a pedagógusoktól. A projektben résztvevő intézmények egy európai keretrendszer kialakításáért dolgoznak, mely figyelembe veszi a pedagógiai folyamatban résztvevők sokszínűségét, diverzitását és lépéseket tesz az inkluzív és méltányosságon alapuló tanulási környezet fejlesztéséért. Módszertani gyűjtemény és keretrendszer mellett fórumot teremt az európai hálózat kialakítására - a pedagógiával foglalkozó intézmények számára. A projekt résztvevői a Modena és Reggio Emilia Egyetem, a Fondazione Reggio Children valamint az IC Manzoni Olaszországból, az Örerbro Egyetem Svédországból, az Oberta de Catalunya Egyetem, Spanyolországból, a Fondation Des Regions Europeennes Pour La Recherche En Education Et Enformation, Belgiumból, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának Interkulturális Pszichológia és Pedagógia Intézete.

Elérhetőségek:

ELTE projekt menedzser: Dr. Endrődy-Nagy Orsolya, egyetemi adjunktus
Kutatók: dr. Borsfay Krisztina, dr. Nguyen Luu Lan Anh, egyetemi tanár
Projektkoordinátor: Farkas Pálma, ügyvivő szakértő
Adminisztratív munkatárs: Koósz-Fodor Alexandra gazdasági ügyintéző

STROLL – Walking the City Streets Online - virtuális mobilitás projekt

A STROLL projekt 3 ország, 4 intézményének együttműködésével valósul meg 2021 áprilisa és 2023 márciusa közt. Célja egy olyan online kurzus fejlesztése és kipróbálása, mely egyszerre zajlik a 3 ország 3 egyetemén, ezáltal a résztvevő hallgatók és oktatók virtuális utazás keretei közt ismernek meg 3 európai várost. A projekthez kapcsolódó kurzus szabadon választottként vehető fel a 2021/2022. tanév 2. félévében. Részletes leírás itt érhető el. A projekt vezetője a budapesti Artemisszió Alapítvány, résztvevői a Madridi Complutense Egyetem, Spanyolországból, a Thessaly Egyetem, Görögországból, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának Interkulturális Pszichológia és Pedagógia Intézete.
A projektről részletesen az Alapítvány honlapján itt olvashat: http://www.artemisszio.hu/blog/stroll-walking-the-city/104

Elérhetőségek:
Projektvezető kutató: dr. Borsfay Krisztina, egyetemi adjunktus, 2022. augusztus 1-től dr. Endrődy Orsolya egyetemi adjunktus
Kutatók:  dr. Endrődy Orsolya, dr. Káplár-Kodácsy Kinga adjunktusok és Farkas Pálma valamint dr. Nguyen Luu Lan Anh, egyetemi tanár

Adminisztrátor: Szabó Judit

A 2 éves projektet az Európai Unió Erasmus+ programja támogatja.

Letölthető anyagok:

IO1 (Analysis Digital Teaching/learning)

IO1 (Good practices)

IO2 (Syllabus)

IO3 (Case Study)

IO4 (Teaching Manual)

 

LS4VET (Lesson Study for VET) – Tanárok együttműködése a szakképzés minőségének javítása érdekében a tanórakutatás módszerének segítségével

 

Az ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézete által koordinált, prof. dr. Győri János vezetésével megvalósuló hároméves nemzetközi Erasmus+ projekt célja a tanórakutatás módszertanának adaptálása a szakképzés ágazatára. Az adaptálási folyamat szakértői partnerek (egyetemi tanárképzők) és szakképző iskolák szoros együttműködésében valósul meg négy partner-országban (Ausztria, Hollandia, Magyarország és Málta). A szakképzésben oktatókat a formális képzés és mentorálás segíti a tanórakutatás módszerének elsajátításában, adaptálásában és saját iskoláikban történő kipróbálásában.
A projekt hátterének, céljainak és tervezett eredményeinek hosszabb leírása itt olvasható.
Az LS4VET projekt honlapja itt érhető el.

Elérhetőségek:
projektvezető: Prof. dr. Győri János egyetemi tanár (Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet)
projektkoordinátor: Bükki Eszter tudományos segédmunkatárs (Neveléstudományi Intézet)
email: ls4vet@ppk.elte.hu

 
A felsőoktatási nemzetközi mobilitás pszichológiai aspektusai: a külföldön tanuló diákok adaptációja és akkulturációja (K-120433, NKFI)
Vezető kutató: Nguyen Luu Lan Anh

A kutatás célja a Magyarországon tanuló nemzetközi diákok és a külföldi felsőoktatásban tanuló magyar diákok akkulturációs tapasztalatainak a feltárása egy longitudinális vizsgálatban. Annak érdekében, hogy ennek a szakirodalomban sojourner-nek tekintett csoportnak az akkulturációs folyamatait, tapasztalatait jobban értsük, mind kvalitatív (interjú, fókuszcsoport), mind kvantitatív (kérdőíves) módszert alkalmazunk. A főfókusz az akkulturációs orientációkon (saját kultúra, befogadó kultúra, és a nemzetközi diákok közösségének kultúrája iránt), valamint a pszichológiai és szociokulturális adaptáción (t.i. hogy érzik magukat, hogyan boldogulnak a mindennapi életükben), valamint az ezeket befolyásoló, elősegítő, vagy éppen hátráltató tényezőkön és mindezek változásán van. A fő cél az ezen tényezők feltárásán túl a köztük levő összefüggések feltárása, az akkulturációs és adaptációs folyamatok megértéséhez való hozzájárulás különösen magyar kontextusban, olyan elméleti modell felállítása és ellenőrzése, amely figyelembe veszi a származási ország relatív státuszát a befogadó országhoz képest (a diákok szegényebb vagy éppen gazdagabb országokból érkeznek), valamint szakmai ajánlások megfogalmazása tanácsadást és egyéb támogató szolgáltatást végző, nemzetközi diákokat segítő szakemberek számára. A helyi nyelven tanuló és a befogadó országra nézve idegen nyelven tanuló - emiatt a befogadó társadalommal kevesebb kapcsolatot tartó - diákok akkulturációjának, adaptációjának az összevetése is cél.
 
Szabó, Á., Papp, Z. Z., & Nguyen Luu, L. A. (2020). Social contact configurations of international students at school and outside of school: Implications for acculturation orientations and psychological adjustment. International Journal of Intercultural Relations, 77, 69-82.
A personalized URL providing 50 days' free access to the article. Anyone clicking on this link before July 19, 2020 will be taken directly to the final version of the article on ScienceDirect, which they are welcome to read or download. No sign up, registration or fees are required.
 
Hosseini-Nezhad, S., Safdar, S., & Nguyen Luu, L. A. (2019). Longing for Independence, Yet Depending on Family Support: A Qualitative Analysis of Psychosocial Adaptation of Iranian International Students in Hungary. International Journal of Higher Education, 8(4), 164-174.
 
Nguyen Luu Lan Anh (2019): A nemzetközi felsőoktatási mobilitás pszichológiai aspektusai
 
Nemzetközi Kreditmobilitási Pályázat
Projektvezetők: Cserelye Erzsébet, Nguyen Luu Lan Anh
Az Seoul National University-n működő College of Education, Department of Social Studies számára kiemelt kutatási terület a hallgatói és oktatói sokféleség és a nemzetközi mobilitáshoz kapcsolódó adaptációs és akkulturációs folyamatok kutatása, amelyben kiemelt figyelmet szentelnek a Kelet- és Dél-Kelet Ázsiából érkezők vizsgálatának. Az ELTE PPK IPPI 2017-ben induló, az OTKA által is támogatott kutatása "Psychological aspects of international mobility in higher education: Adaptation  and acculturation of students studying abroad" is ezt a témát vizsgálja, és középtávon szeretnénk együttműködni a SNU-n dolgozó kollégákkal közös kutatásokban és hallgató csere kialakításában, hosszútávon pedig közös, az ELTE PPK, és azon belül is az IPPI nemzetköziesítését segítő fejlesztési projektekben is. Hasonló céllal működünk együtt a nemzetközi diákokat egyre nagyobb arányban küldő országok egyikeként Vietnámmal;  a Hanoi Metropolitan University-vel (HMU) és az University of Education, Hue University-vel (HU). 
 
Interkulturális kompetencia integrációja nevelési-oktatási projektekbe
Projektvezető: Csereklye Erzsébet
A projekt célja, hogy felvértezze a nevelés, oktatás, társadalmi intervenciók területén specializált hallgatókat az interkulturális megközelítés fogalmi és módszertani alapjaival és elősegítse az elsajtított tudás és szemlélet készségekké, kompetenciákká való átformálását. Célja az interkulturális megközelítés integrálása nevelési-oktatási és társadalmi intervenciós projektek tervezésébe, kivitelezésébe és értékelésébe szakmai gyakorlaton keresztül. Nevelési-oktatási és intervenciós projektek közös kidolgozását, tapasztalatainak megosztását elősegítő IKT - alapú eszközök kidolgozása is fontos cél.
 
Partnerek:
Universite Paris XII VAL DE MARNE, Franciaország
Elan Interculturel, Franciaország
Mary Immaculate College, Írország
Artemisszió Alapítvány, Magyarország